Tuesday, March 30, 2010

Tofu Mitarashi Dango


Tofu Mitarashi Dango
Originally uploaded by shok.

ii

No comments: